JA / ME

MgA. Dávid Sivý

25.2.1990*

Je absolvent dizajnu v ateliéri prof. Ak. soch. Mariana Karla a MgA. Josefa Šafaříka Ph.D. na Fakulte Architektury ČVUT momentálne pôsobiaci na postgraduálnom štúdiu.

Vo svojej tvorbe sa pohybuje na hranici experimentálneho dizajnu a umenia. Ako výrazové prostriedky mu slúžia moderné technológie a nové médiá, ktoré vedú k vzniku pocitových a konceptuálnych inštalácií. Vzhľadom k charakteru tvorby je častým iniciátorom medziodborových spoluprác, spájajúcich vedu a umenie.

Jeho umelecká aktivita siaha do roku 2012 (Romantická večera pri sviečkach – prvá samostatná výstava v podeste novej scény národného divadla).

Má skúsenosti s autorským vedením a tvorbou projektov na medzinárodnej úrovni (Laboratoř ticha, Český pavilon, EXPO 2015 Miláno – verejná zakázka)

Bol účastníkom mnohých svetelných festivalov v ČR a SK (Signal 2016 – Praha, Biela noc 2014 – Košice, Seš-Lost 2014 – Železný brod) ako autor.

Viedol úzku spoluprácu s Akademiou Věd ČR v rámci výstav v Galerii Vedy a umenia (Monumets of Mosul + Orientálny Ústav, Ad Infinitum + Astronomický ústav, KUK + Ústavom prístrojovej techniky) s vyvrcholením výstavy Monuments of Mosul in danger v Národnej knižnici v Tai-Pei v roku 2017.

/

Graduated in design from the CTU’s Faculty of Architecture, where he studied in the studio of the professor Marian Karel, sculptor, and MgA. Josef Šafařík Ph.D. He is currently working on his postgraduate studies.

Sivý’s works balance on the edge of experimental design and art. He mostly employs modern technologies and new media as his means of expression, as they lead to the creation of sensual and conceptual installations. Given the nature of his work, Sivý is a frequent initiator of interdisciplinary collaborations, linking science and art.

Sivý’s artistic activity dates back to 2012 (Romantic Candlelight Dinner – the first solo exhibition in the land of the new National Theater scene).

He has experience with authorial management and international projects  (Laboratory of Silence, Czech Pavilion, EXPO 2015 Milan – Public Procurement)

As an author, he participated in many light-design festivals in the Czech Republic and Slovakia (Signal Festival 2016 – Prague, White Night 2014 – Košice, Seš-Lost 2014 – Železný Brod).

Sivý also closely collaborated with the Academy of Sciences of the Czech Republic on the exhibitions in the Gallery of Science and Art (Monuments of Mosul + Oriental Institute, Ad Infinitum + Astronomical Institute, KUK + Institute of Instrumentation), culminating with the Monuments of Mosul in Danger exhibition at Tai-Pei in 2017.

Štúdium / Studies:

2009-2010 Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitných vied, Prešov (študijný obor: výtvarné umenie)

2010-2016 České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha (študijný odbor: průmyslový design) / MgA.

2016- České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha (doktorantské štúdium: průmyslový design)

Školské aktivity / School activities:

2012 Designblok, Hybernská, Praha, CZ
2013 Designblok, Kavárna Era Svět, Praha, CZ
2014 Designblok, U minuty, Praha, CZ
2015 Muzejní noc, FA ČVUT, Praha, CZ
2015 PF2016, FA ČVUT, Praha, CZ

Výstavy / Exhibitions:

2012 Romantická večera pri sviečkach, Nová Scéna, Praha, CZ
2018 Iluze designu, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, CZ
2020 Interference, Oblastní galerie Liberec, Liberec, CZ

Účast na umeleckých festivaloch / Art festivals participation:

2014 Seš-lost, Šroubárna, Železný brod, CZ
2014 Biela noc, Dominikánske námestie, Košice, SK
2014 Dominikánska 8, barokní refektář, Praha, CZ
2016 Signal festival, AV ČR, Praha, CZ 

Výber realizácií / Selection of realizations:

2015 EXPO2015, Český pavilon, Milano, IT
2016 Ozvěny Expa, AV ČR, Praha, CZ
2016 Mozart na stalinovi, Stalin, Praha, CZ
2017 Monuments of Mosul, AV ČR, Praha, CZ
2017 Ad Infinitum, AV ČR, Praha, CZ
2017 Monuments of Mosul, National Central Library, Tchaj-Pej, Taiwan
2017 KUK, AV ČR, Praha, CZ

Ocenenia / Awards:

2014 projekční audiovizuální systém pro pavilon účasti ČR na EXPO 2015 
2016 tačr / 1. místo – tačr – propojený svět 2016

image00002