Odporúčané

SLOUP-21

SLOUP-21 / COLUMN-21

Koncept objektu se zaměřuje na otázky duchovna a materiálna, na kontrast mezi jemností a hrubostí a na rozdílné vnímání globálních otázek společnosti. Jeho úkolem je navždy označit určitý bod v čase a ne poukazovat na konkrétní události, které mohou být v budoucnu vnímány odlišně.


Socha má ambici být nadčasová svým site-specic charakterem a postmoderní estetikou.


Inspirace v morových sloupech má za následek viditelné parafrázování těchto monumentálních sochařských děl a záměrné přebírání základních znaků staveb. Úmyslná podobnost v siluetě obou sloupů a nefigurativní detaily spolu vytvárejí určité napetí a kontrast.


Forma přímo odkazuje na řemeslnou stránku konkrétní techniky sochařského umění. Střet různých povrchových úprav betonu a nahodilý charakter zasahování do hmoty betonu tvoří neopakovatelnost této skulptury.


Monumentální betonový sloup definuje nový prostor před Poliklinikou Krnov na náměstí Hrdinů, který se stává symbolem “znovuzrození” života po fiktivní apokalypse.

/

Detailný popis projektu:

Odporúčané

2

Kámen

Rok: 2016
Pre: ÚD FA ČVUT (diplomová práca)
Koncept: Dávid Sivý
Technická podpora: MacGyver – bastlíři SH
Spolupráca: Petr Martínek, Filip Dioszegi, Josef Kortan
Poďakovanie: Marian Karel, Josef Šafařík, Pavel Vitvar, Luba Bakičová, Timea Juščáková, Pavel Opočenský
Video: David Kerny

Základnou myšlienkou konceptu bolo poukázať na dôležitosť vzťahu ako takého a na komunikáciu dvoch ľudí v dnešnej uponáhľanej dobe.

Cieľom bolo vytvoriť objekt s ambíciou byť dôležitý svojou myšlienkou a filozofiou a vytvoriť v človeku určitý pocit zodpovednosti voči tomu druhému.

Jedná sa o jedinečný prístup vo svete komunikačných zariadení. Výsledný produkt leží niekde medzi dizajnom a umením. Spája niekoľko existujúcich technológií do objektu s mimoriadnymi vlastnosťami. Projekt funguje na niekoľkých úrovniach a v rôznych merítkach ako platforma pre nový spôsob komunikácie.

/

Stone

Year: 2016
For: DD FA CTU (master thesis)
Concept: Dávid Sivý
Technical support: MacGyver – hackerspace SH
Collaboration: Petr Martínek, Filip Dioszegi, Josef Kortan
Thanks: Marian Karel, Josef Šafařík, Pavel Vitvar, Ľuba Bakičová, Timea Juščáková, Pavel Opočenský
Video: David Kerný

The main idea was to show the importance of a relationship in essence and communication of two people in current stressful and times.

It is a unique achievement in the world of communication devices. The resulting product lies between design and art. It combines several existing technologies into object with extraordinary features. The project works on several levels and on various scales as a platform for a new way of connection.

Horizont událostí

Horizont událostí

Rok: 2016
Pre: Akademie věd České republiky, Signal festival
Koncept: Dávid Sivý, Jan Tůma, Jindřich Ráftl
Produkica: Eva Jurková, Tereza Kopecká
Technická podpora: Institut intermédií
Spolupráca: Miroslav Kukrál, Jan Nálepa, Jakub Antoš
Video: Signal festival
Foto: Marek Volf

“Světlo na konci mlhou zahaleného tunelu každého diváka konfrontovalo s jeho vlastním vnímáním prostoru, osobní vůlí, jak sám na sebe nechá nebývalý umělecký jev působit. Po silném zážitku z oslnivého světla a nejasných zvuků nastal v citlivě osvětlené zahradě příležitost pro katarzi a hlubší zamyšlení …”

Přechod horizontu událostí (event horizon) je z konceptuálního i vědeckého hlediska expresí tématu „ Za hranice známého“, jež byl mottem Týdne vědy a techniky 2016, v rámci kterého projekt vznikal. Na základě této nosné myšlenky byla vytvořena analogová světelná instalace, pracující s intenzivním světlem, jehož pomocí se snaží zprostředkovat pocit při cestě za horizont událostí.

Světy před a za horizontem přináší zcela kontrastní prožitky, spojené s katarzí při přechodu mezi nimi. Téma horizontu událostí a jeho přechodu je samo o sobě těžko uchopitelné z pozice racionální. Jelikož průzkum vzdáleného vesmíru je v současnosti prováděn především na základě analýzy záření, je zatím nemožné s jistotou stanovit, co se nachází za horizontem událostí. Z této oblasti totiž neuniká žádné elektromagnetické záření. Vzhledem k absenci validního racionálního základu se tak instalace Event Horizon zaměřuje na smyslovou oblast emoce, které fenomén horizontu událostí vzbuzuje.

Vzniká tak umělecká instalace, jejíž percepce je založena na smyslových vjemech, jejich intenzitě a vzájemné kombinaci ve spojení s prostorem, jež umožňuje jednoduše inscenovat pohyb diváků v rámci instalace. Výrazové prostředky jsou minimalistické, důraz je kladen na jejich integraci do prostoru tak, aby v něm vytvářely dva rozdílné světy oddělené jasnou hranicí. Smyslové vjemy pak kulminují k této hranici, po jejímž překonání se pozorovatel ocitá v jiném světě narušeného času a prostoru.

Kromě nosné myšlenky vychází instalace Event Horizon z parametrů prostoru, pro které vzniká. Dualita světa před a za horizontem je umocněna prostorovým řešením, kdy se pozorovatel k horizontu blíží dlouhým převýšeným průchodem a po překročení horizontu se ocitá ve skrytém parku, o jehož existenci neměl tušení.

Horizont událostí je vytvořen pomocí vysoce výkonného reflektoru, který v kombinaci s dýmem vytváří oslepující bílou tmu. Smyslové vjemy se směrem ke zdroji světla a zvuku, které vytváří horizont, zintenzivňují až na hranici snesitelného. Po překročení horizontu se pak pozorovatel nachází v exteriéru, v němž je instalován systém pulzujících reflektorů, které vytváří iluzi narušeného časoprostorového kontinua. Tato forma byla zvolena na základě teorií, podle kterých za horizontem událostí dochází k chaotickému prolínání času a prostoru. Cesta je tak završena symbolickou metaforou neznámého.

Pro umocnění smyslového působení instalace byly zvoleny téměř čistě analogové technologie. Díky tomu bylo dosaženo kvality a intenzity prožitku, který byl skutečný a působící na smysly pozorovatelů. Kvality takto vytvořeného prostředí je nutné vnímat přímo na místě a instalaci tak dodávají silný site-specific charakter.

Právě autenticita emocí vznikající komplexním působením na široké spektrum receptorů je kvalita, na které je založena instalace Event Horizon. V době zprostředkovaných smyslů a emocí tak nabízí opravdové prožitky, které jsou nepřenositelné a nepřeložitelné do digitální audio-vizuální podoby.

img_3199 img_3234 img_3254 img_3304 img_3345 img_3361 img_3377 img_3391 img_3397 img_3422 img_3435 img_3471 img_3515 img_3550 img_3576 img_3584 img_3608 img_3624 img_3632

SS

ReadNordic

Rok: 2016
Pre: ReadNordic
Koncept: Dávid Sivý
Video: Ondřej Rakušan

Severský stánok sa odlišuje od okolitých stánkov jeho priestorovou deformáciou, čím ho stavia do pozície čestného hosťa a zároveň tým reaguje na určitý stereotyp vystavovania na veletrhoch.

Tvar je definovaný plochou danou prenajímateľom, ktorá je diagonálne naklopená do podlahy a vytiahnutá na povrch pomocou princípov optického klamu.

Priestorový objekt je z každého pohľadu iný a z rôznych uhlov pohľadu sa deformuje a mení, ako aj farebné nasvietenie plochy definujúce atmosféru danej situácie.

Samotný priestorna vystavovanieje schovaný za zlomenou plochou, ale zároveň otvorený ako kniha pre návštevníkov veletrhu.

Ak sa ponoríme hlbšie do knihy nájdeme v nej to čo hľadáme. Čaro severskej literatúry sa skrýva v jednoduchosti a ak sa odprostíme od predstavy konvenčného vystavovania nájdeme v samotnom objekte všetko, podobne ako v knihách.

/

ReadNordic

Year: 2016
For: ReadNordic
Concept: Dávid Sivý
Video: Ondřej Rakušan

The “Nordic stand” differs from the surrounding stalls of spatial deformation, which puts it in the position of the guest of honor at the same time it reacts to a certain stereotype participating in the fairs.

Surface shape is defined by a given charterer conditions, which is diagonally tilted to the floor and pulled to the surface by using the principles of optical illusion.

The spatial object is different from every point of view and from different angles it deforms and changes as well as color illumination area defining the atmosphere of the situation.

Alone space for book presentation is hidden behind a broken plane, but still remains open like a book for visitors of the fair.

If we bury deeper into the book we find what we were looking for. Nordic literature charm is hidden in its simplicity, and if it is thrown off idea of a conventional exposure we can find everything in the object itself, like in the books.

ss.Still007 ss.Still006 ss.Still005 ss.Still004 ss.Still003 ss.Still002 ss.Still001 hlavni 4 3 2 1

expo2015

Laboratoř ticha

Rok: 2015
Pre: CZEXPO 2015
Koncept: Dávid Sivý, Jan Túma, Jindřich Ráftl
Produkcia: Jan K. Rolník
Realízácia: Full Capacity
Technická podpora: Institut intermédií
Spolupráca: Andrej Boleslavský, Martina Rubačová, Pavlína Dvořáková, Miroslav Kukrál, Jan Nálepa, Vilém Frič, Jakub Antoš, Tomáš Roštejnský, Jana Vokurková
Foto: Jan Mastník
Web: www.silentlab.cz

Laboratoř ticha přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírode.

Jedná se o laboratoř, která spojuje reálný biotop českého lesa snímaný interaktívnym kamerovým systémom. Záznam slouží k vytvoření projekce v reálnem čase, kerá je obohacována o informační vrstvu a zakláda tak rozšířenou realitu.

Výsledkem je komplexní obraz lesa v nemž se živá příroda snoubí s technologiemi a nabízí návštevníkům kromě poznání a odpočinku též jedinečný estetický a emoční prožitek.

Využitím nejmodernejších technologií, novodobých výrobních procesů a unikátních vědeckých výzkumů prezentuje českú republiku jako krajinu konkurenceschopnou na světové platformě.

Projekt vznikl na půdě Českého vysokého učení technického na Fakultě architektury při spoluprácí ateliérů Mariána Karla (design) a Vladimíra Soukenky (architektura), kde se autořmi vítězného návrhu stali studenti Dávid Sivý a Jan Tůma.

Komplexne fungujúci tím pod záštitou firmy full capacity momentálne intenzivně pracuje na realizaci vítezného návrhu a směřuje k úspěšný reprezentaci na svetové výstavě v Miláne.

Image00015 Image00014 Image00013 Image00012 Image00011 Image00010 Image00009 Image00008 Image00007 Image00006 Image00005 Image00004 Image00003 Image00002 Image00001

cocoman – s vanickou

S Vaničkou

Rok: 2015
Pre: Cocoman & Solid Vibes
Koncept: Dávid Sivý, Ondřej Rakušan
Technická podpora: Institut intermédií
Poďakovanie: Martin Červinka

„Zobrazování myšlenek autora/hudebníka tak, jak to vidíme my.“

Jedná se o unikátní experiment co se technické i obsahové stránky týče.

Pracováním se strukturami, objektmi a kompozicí projekce ve specifickém prostoru vzniká koláž hudebníkových myšlenek v analogických obrazech.

Témata revoluce, štestí a řešení osvicovali charakteristický prostředí parku Letná metaforickými obrazmi navazujícimi na poselství skladby.

svanickou2.Still003 svanickou2.Still002 svanickou2.Still001 svanickou.Still007 svanickou.Still006 svanickou.Still005 svanickou.Still003 svanickou.Still001

expo_st

Expo_st

Rok: 2015
Pre: FA ČVUT
Technická podpora: Institut intermédií
Spolupráca: Dávid Sivý, Ondřej Rakušan, Peter Oško, Jakub Antoš

Světelná prostorová instalace pracující s myšlenkou lesa a ticha ex post.

Image00007 Image00006 Image00005 Image00004 Image00003 Image00002 Image00001

digital graffiti

Digital graffiti

Rok: 2014
Pre: Seš-lost, Biela noc Košice, Dominikánska 8
Koncept: Dávid Sivý, Ondřej Rakušan
Produkcia: Dávid Sivý, Marek Volf
Technická podpora: Institut intermédií
Spolupráca: Skyfo, Pancho, Maestroizm, Michael Nosek

Projekt Digital Graffiti predstavuje subkultúru graffiti, street artu a súčastnej maľby v novom svetle. Spojuje atraktívnosť témy samotného fenoménu a technických možností nových médií.

Jedná sa o happening, pri ktorom sa stretáva graffiti spoločne s súčastnou maľbou a jeho predstavitelia s verejnosťou. Umelec vidí diváka a jeho reakcie. Divák vidí umelca pri práci. Vzniká tak virtuálny vzťah, s ktorým sa v realite nestretávame často. Proces maľby v ateliéri je prenášaný živým prenosom do mesta, kde je zobrazovaný projekciou v životnej veľkosti.

Spoluprácou s reálnymi umelcami venujúcimi sa streetartu a graffiti, pravdivo predstavujeme túto subkultúru.

Technicky ide o živý audiovizuálny prenos umelca pri práci, pričom umelec s publikom dokáže naživo komunikovať.

Image00012

Image00011 Image00010 Image00009 Image00008 Image00007 Image00006 Image00005 Image00004 Image00003 Image00002 Image00001

virtual forest

Virtual forest

Rok: 2014
Pre: Designblok 2014
Koncept: Dávid Sivý, Andrej Boleslavský
Produkcia: ÚD FA ČVUT
Technická podpora: Full Capacity
Spolupráca: Jan Túma, Jindřich Ráftl, Jan K. Rolník
Poďakovanie: René Šulc
Foto: Mária Júdová

Ukázka jedné z mnoha ideí projektu Laboratoř ticha (připravovaný multimediální systém pro Český pavilon na světové výstavě EXPO 2015)

Využitím unikátních technologií nám umožňuje nahlédnout do virtuálního lesa, kde se před světem designu můžeme schovat.

Instalace pro designblok je osobitým projevem myšlenek celího tímu a nejedná se teda  o žádnou z konkrétních součastí připravované expozice.

1557362_10152781409833979_4607882184006276299_o 10714582_10152781408958979_1289016033324961537_o 10714060_10152781410028979_4513994161778837267_o 10710219_10152781409143979_4719195167716326205_o 10700609_10152781409513979_4468966375208386175_o 10700354_10152781408413979_7460978928115405250_o 10694188_10152781409343979_1028075510221375279_o 10688147_10152781430798979_3421408723554581125_o 10687927_10152781409908979_4741512669420965416_o 10683569_10152781409638979_5913857839448249397_o 10662037_10152781409153979_2463590925356567430_o 10604558_10152781408558979_1671869123550750074_o 10603897_10152781409268979_612482987187232097_o pozvanka2

educubes

Educubes

Rok: 2013
Pre: ÚD FA ČVUT (bakalárska práca)
Koncept: Dávid Sivý
Technická podpora: MacGyver – bastlíři SH
Spolupráca: Pavel Vitvar

Educubes je sada obsahujúca 9 svietiacich interaktívnych kociek, ktoré spolu komunikujú, poznávajú sa navzájom a reagujú medzi sebou. Vytvárajú tým veľkú škálu možností ako sa s kockami hrať a ako ich používať. Sú určené do predškolských zariadení pre deti vo veku od 1 do 3 rokov. Ocenia ich hlavne učiteľky v takýchto zariadeniach, ktorým educubes poslúži ako didaktická pomôcka zároveň s dôrazom na rozvoj motoriky.

Štúdiom a pochopením základných pojmov (batola, hra, hracka) vzniká idea educubes. Skladačka ktorej farebné prvky navzájom reagujú na seba, menia sa, otvárajú tým nové možnosti použitia.

Využitie moderných technológií a ich aplikácia nenásilnou formou do sveta detí. Schovať pred nimi elektroniku a využiť iba potenciál jej schopností. Taktiež spríjemniť používanie učiteľkám/rodičom použitím jednoduchej a pohodlnej obsluhy.

Použitie kociek ako osvedčenú skladačku na rozvoj jemnej motoriky dieťaťa. Je to najjednoduchšia skladačka pre deti. Postupom veku vedia na seba poskladať viac a viac kociek, neskôr skladať kocky vedľa seba a vytvárať rôzne stavby zámerne.

Vzniká uplne nový pohľad na skladačku. Vzniká inteligentná didaktická pomôcka do jaslí podporujúca rozvoj jemnej mo­toriky dieťaťa, jeho rozumový a citový vývin.

Image00001 Image00026 Image00025 Image00024 Image00023 Image00022 Image00021 Image00020 Image00019 Image00018 Image00017 Image00016 Image00015 Image00014 Image00013 Image00012 Image00011 Image00010 Image00009 Image00008 Image00007 Image00006 Image00005 Image00004 Image00003 Image00002 Image00007 Image00006 Image00005 Image00004 Image00003 Image00002

romantická večera pri sviečkach

Romantická večera pri sviečkach

Rok: 2012
Pre: Nová scéna Narodního divadla
Koncept: Dávid Sivý, Ondřej Rakušan
Produkcia: Marek Volf
Spolupráca: Martin Sedlák
Poďakovanie: Josef Šafařík, Marian Karel
Foto: Marek Volf

Audiovizuálna inštalácia do priestoru podesty Novej Scény Národného divadla

Image00002 Image00005 Image00004 Image00003