2

2*

Rok: 2016
Pre: ÚD FA ČVUT (diplomová práca)
Koncept: Dávid Sivý
Technická podpora: MacGyver – bastlíři SH
Spolupráca: Petr Martínek, Filip Dioszegi, Josef Kortan
Poďakovanie: Marian Karel, Josef Šafařík, Pavel Vitvar, Ľuba Bakičová, Timea Juščáková, Pavel Opočenský
Video: David Kerny

“Projekt “2” je pre mňa osobne najbližšia práca z mojej tvorby, kde som opustil dizajnérske ego a pokorne prijal formu vytvorenú prírodou.”

Základnou myšlienkou konceptu bolo poukázať na dôležitosť vzťahu ako takého a na komunikáciu dvoch ľudí v dnešnej uponáhľanej dobe.

Cieľom bolo vytvoriť objekt s ambíciou byť dôležitý svojou myšlienkou a filozofiou a vytvoriť v človeku určitý pocit zodpovednosti voči tomu druhému.

Jedná sa o jedinečný prístup vo svete komunikačných zariadení. Výsledný produkt leží niekde medzi dizajnom a umením. Spája niekoľko existujúcich technológií do objektu s mimoriadnymi vlastnosťami. Projekt funguje na niekoľkých úrovniach a v rôznych merítkach ako platforma pre nový spôsob komunikácie.

*pozn.: “2” je názov projektu

/

2*

Year: 2016
For: DD FA CTU (master thesis)
Concept: Dávid Sivý
Technical support: MacGyver – hackerspace SH
Collaboration: Petr Martínek, Filip Dioszegi, Josef Kortan
Thanks: Marian Karel, Josef Šafařík, Pavel Vitvar, Ľuba Bakičová, Timea Juščáková, Pavel Opočenský
Video: David Kerný

“For me personally the closest and most honest is my project „2“, where I subdued my designer ego and humbly went with the natural form.”

The main idea was to show the importance of a relationship in essence and communication of two people in current stressful and times.

It is a unique achievement in the world of communication devices. The resulting product lies between design and art. It combines several existing technologies into object with extraordinary features. The project works on several levels and on various scales as a platform for a new way of connection.

* note: “2” is the name of the project